ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг

     Цей документ є публічною пропозицією будь-якій повнолітній та дієздатній фізичній особі (надалі – Замовник) укласти Публічний договір про надання послуг на умовах, визначених цим документом.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
     1.1. Терміни та поняття, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у значеннях, наведених нижче:
     Акцепт – надання Замовником повної та безумовної відповіді Виконавцю на пропозицію укласти договір про надання послуг з Виконавцем, шляхом:
     – проставлення відповідної позначки біля відповідного пункту під час заповнення спеціальної форми; або
     – здійснення оплати послуг Виконавця.
     Виконавець – фізична особа-підприємець, вказана в цьому Договорі, яка зобов’язується надати Замовнику послуги, передбачені цим Договором.
     Замовник – будь-яка повнолітня та дієздатна фізична особа, яка акцептувала публічну оферту.
     Платформа – сукупність програмних засобів, що використовуються для надання Виконавцем послуг, передбачених цим Договором, яка повідомляється Замовнику додатково.
     Публічний договір – цей правочин між Виконавцем та Замовником про надання послуг останньому на умовах, які викладені у публічній оферті і є однаковими для всіх Замовників, з моменту акцептування публічної оферти Замовником (надалі – Договір).
     Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з нею договір про надання послуг на умовах, що містяться в цьому документі та відповідно до положень статті 641 Цивільного кодексу України.
     Сайт – сукупність даних (текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, комп’ютерних програм), що пов’язані між собою, містяться в інформаційній системі, та забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів та розміщуються за однією із адрес: school.vlasnyuk.com, dietolog.vlasnyuk.com/uk/, train.vlasnyuk.com, train1.vlasnyuk.com, train2.vlasnyuk.com, train3.vlasnyuk.com, train4.vlasnyuk.com, intensivecourse.vlasnyuk.com.
     Спеціальна форма – форма, яка заповнюється Замовником на Сайті Виконавця до здійснення Замовником оплати послуг Виконавця.
     Сторінка Виконавця в соціальній мережі – сукупність даних (текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності), що розміщуються Виконавцем в соціальній мережі Instagram та є доступними кінцевим споживачам за посиланням: https://www.instagram.com/dietolog.vlasnyuk/ та (або) в соціальній мережі Facebook та є доступними кінцевим споживачам за посиланням: https://www.facebook.com/dietolog.vlasnyuk/ та (або) на відеохостингу YouTube, що знаходиться за посиланням: https://www.youtube.com/@dietolog.vlasnyuk (надалі разом Сторінки в соціальних мережах та кожна окремо – Сторінка в соціальній мережі).
     Тариф – вартість певного обсягу послуг, що надається Виконавцем Замовнику, протягом певного строку.
     1.2. Заголовки у цьому Договорі наводяться лише для зручності і не впливають на тлумачення пунктів Договору.
     1.3. У випадку, якщо у цьому Договорі використовуються терміни і поняття не визначені цим розділом Договору, то тлумачення такого терміну або поняття відбувається відповідно до тексту цього Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну або поняття, необхідно тлумачити це поняття виходячи із норм чинного законодавства України.
2. АКЦЕПТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ
     2.1.  Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем Акцепту. Здійснюючи Акцепт Замовник також підтверджує, що повністю розуміє та погоджується із умовами цього Договору.
     2.2. Договір вважається укладеним між Виконавцем і Замовником (оферта вважається акцептованою) у момент здійснення Замовником Акцепту.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
     3.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати послуги Замовнику, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх у порядку та на умовах, визначених цим Договором.
     3.2. Під послугами в цьому Договорі розуміються:
     3.2.1. інформаційні послуги, які полягають у наданні доступу до матеріалів та сервісів, розміщених на Сайті та (або) Платформі, або які надаються в режимі реального часу, щодо здорового способу життя (харчування, раціону, сну, фізичних навантажень, води тощо) (надалі – інформаційні послуги); та (або)
     3.2.2. індивідуальні консультаційні послуги щодо здорового способу життя (харчування, раціону, сну, фізичних навантажень, води тощо) (надалі – консультаційні послуги).
     3.3. Перелік та детальний опис послуг розміщується на Сайті та (або) Сторінках в соціальних мережах.
     3.4. Обсяг послуг в межах різних тарифів можуть відрізнятися.
     3.5. Виконавець має право обмежити кількість місць на певному тарифі.
     3.6. Замовник, здійснюючи оплату послуг Виконавця, тим самим підтверджує, що ознайомився з описом послуг та усвідомлює, що не усі тарифи передбачають особистий зворотній зв’язок від Виконавця.
4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
     4.1. Актуальні ціни (тарифи) на послуги Виконавця розміщуються на Сайті та (або) Сторінках в соціальних мережах.
     4.2. Розрахунки між сторонами проводяться у безготівковій формі, шляхом здійснення оплати за допомогою платіжних інструментів, доступних на Сайті або за реквізитами, наданими Виконавцем, відповідно до умов цього Договору.
     4.3.  Оплата інформаційних послуг Виконавця може здійснюватися:
     4.3.1. шляхом сплати повної вартості обраного тарифу на умовах повної передоплати; або
     4.3.2. шляхом розстрочення платежу на умовах та в порядку, визначених банками-партнерами Виконавця; або
     4.3.3. шляхом оплати вартості послуг Виконавця трьома рівними платежами. Перший платіж здійснюється у день заповнення та направлення Виконавцеві Спеціальної форми. Другий платіж здійснюється не пізніше, ніж через два тижні з моменту початку надання послуг, вказаного на Сайті. Третій платіж здійснюється не пізніше, ніж через чотири тижні з моменту початку надання послуг, вказаного на Сайті.
     4.4. Оплата консультаційних послуг проводиться на умовах повної попередньої оплати не пізніше, ніж за 24 години до запланованого часу надання послуг.
     4.5. Виконавець має право не надавати послугу Замовнику у випадку, якщо Замовник не здійснив оплату вартості послуг відповідно до обраного тарифу (ціни) у порядку та строки, визначені цим Договором.
     4.6. Виконавець має право тимчасово призупинити надання послуг Замовнику у випадку, якщо Замовник прострочить оплату вартості послуг Виконавця, до моменту погашення заборгованості Замовником.
     4.7. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість послуг до моменту першої оплати шляхом публікації нової ціни на Сайті та (або) на Сторінках в соціальних мережах.
     4.8. За результатами надання Послуг акт приймання-передачі послуг Сторонами не складається і не підписується.
     4.9. Зміна тарифного плану після початку надання Виконавцем послуг допускається лише шляхом переходу Замовником на більш дорогий тариф. При цьому, Замовник зобов’язаний негайно здійснити доплату різниці між сплаченою сумою та вартістю відповідного тарифу. Виконавець має право відмовити Замовнику у переході на інший тариф у випадку відсутності вільних місць на такому тарифі.
5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
     5.1. Порядок надання інформаційних послуг.
     5.1.1. Надання Виконавцем послуги включає надання доступу до матеріалів та сервісів Виконавця, розміщених на Сайті та (або) Платформі, зокрема до записів уроків, на умовах вказаних на Сайті.
     5.1.2. З моменту надання Виконавцем доступу Замовнику до матеріалів та сервісів, розміщених на Сайті та (або) Платформі, послуга вважається наданою в повному обсязі.
     5.1.3. Якщо Замовник не отримав доступ до матеріалів та сервісів, розміщених на Сайті та (або) Платформі, він зобов’язаний негайно повідомити про це Виконавця, направивши листа на адресу електронної пошти: help@vlasnyuk.com або звернувшись до Виконавця через чат-бот у Telegram, що знаходиться за посиланням: https://t.me/helpvlasnyuk_bot.
     5.1.4. Доступ до матеріалів та сервісів, розміщених на Сайті та (або) Платформі, припиняється після закінчення строку, вказаного на Сайті. Такий строк доступу до матеріалів та сервісів, розміщених на Сайті та (або) Платформі, може відрізнятися в межах різних тарифів.
     5.1.5. У випадку, якщо Замовник жодного разу протягом оплаченого періоду не скористався послугами Виконавця або певною послугою Виконавця в межах обраного тарифу, зокрема не переглянув запис уроку, сплачені Замовником кошти не повертаються, в тому числі частково, а доступ не продовжується на інший строк.
     5.1.6. У випадку, якщо послуга надається Виконавцем у конкретний час, вказаний на Сайті, або про який Замовника було повідомлено іншим чином, а Замовник не скористався цією послугою у вказаний час, він не має права вимагати повторного надання послуги та (або) повернення коштів.
     5.1.7. Замовник має право на отримання сертифікату за результатами проходження (перегляду) усього курсу, заповнення спеціальної анкети, наданої Виконавцем та складання фінального тестування з не менше, ніж на 75 відсотків. Сертифікати видаються українською мовою. У випадку невиконання Замовником умов, визначених цим пунктом Договору, Виконавець має право відмовити у видачі сертифікату.
     5.1.8. Замовник зобов’язаний вжити заходів для збереження на власному пристрої будь-яких матеріалів, наданих Виконавцем для завантаження. Після закінчення строку надання послуг, вказаного на Сайті та (або) на Сторінках в соціальних мережах запити щодо повторного надання таких матеріалів не приймаються та не розглядаються Виконавцем.
5.2. Порядок надання консультаційних послуг.
     5.1.1. Тривалість консультації визначається залежно від запиту Замовника та може тривати до ____ хвилин.
     5.1.2. Консультація починається в наперед визначений Сторонами час.
     5.1.3. Якщо Замовник вчасно не підключився онлайн та пропустив час надання консультаційної послуги на понад 30 хвилин, консультація вважається проведеною та Замовник не має права вимагати перенесення такої консультації на інший час, а гроші за таку консультацію не повертаються.
     5.1.4. Замовник має право звернутися до Виконавця не пізніше, ніж за двадцять чотири години до запланованого часу надання консультаційної послуги з проханням перенести надання послуги на інший час. У випадку, якщо Замовник не дотримується строку для повідомлення про перенесення часу надання консультації, гроші, сплачені Замовником за таку послугу не повертаються.
     5.1.5. Замовник, акцептуючи цей Договір, тим самим погоджується на надання Виконавцеві медичної інформації про себе. Виконавець зобов’язується вжити заходів для забезпечення конфіденційності такої інформації.
     5.1.6. Замовник зобов’язаний не пізніше, ніж за 3 календарні дні до запланованої дати надання Виконавцем консультаційних послуг, надати Виконавцеві заповнену анкету та результати запитуваних Виконавцем медичних досліджень. У випадку ненадання анкети та результатів медичних досліджень, або надання вказаної інформації та документів не в повному обсязі, Виконавець має право відмовитись від надання послуг.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
     6.1. Замовник має право:
     6.1.1. Отримувати послуги, передбачені цим Договором.
     6.1.2. Вимагати надання якісних послуг.
     6.2. Замовник зобов’язаний:
     6.2.1. Вчасно та в повному обсязі оплатити послуги Виконавця.
     6.2.2. Належним чином виконувати усі умови цього Договору.
     6.2.3. Використовувати технічні можливості Платформи виключно в законних цілях.
     6.2.4. Не вчиняти будь-які дії (зокрема, з використанням стороннього програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту та (або) Сторінках в соціальних мережах, та (або) Платформи.
     6.2.5. Не використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та (або) Сторінках в соціальних мережах та (або) Платформі та (або) для взаємодії з Сторінками в соціальних мережах, та (або) Платформою.
     6.2.6. Використовувати усі матеріали та сервіси, надані Замовнику, виключно в особистих цілях та не передавати доступ третім особам.
     6.2.7. Ознайомитися із змінами та доповненнями до цього Договору.
     6.2.8. Не відтворювати, не повторювати і не копіювати (крім випадків, коли копіювання для особистих цілей дозволяється Виконавцем), не продавати, а також не використовувати матеріали для яких-небудь комерційних цілей, а також не передавати доступ до отриманих матеріалів третім особам.
     6.2.9. На Сайті та (або) Платформі та (або) Сторінках в соціальних мережах та (або) чаті в мобільному застосунку Telegram утриматись від дій щодо:
     6.2.9.1. розміщення інформації, яка може призвести до розпалювання релігійної, міжнаціональної, расової або іншої ворожнечі;
     6.2.9.2. розміщення інформації, яка може завдавати шкоди честі та гідності інших осіб або будь-яким іншим чином ображати Виконавця або третіх осіб;
     6.2.9.3. використання нецензурних висловлювань;
     6.2.9.4. розміщувати інформаційний спам;
     6.2.9.5. розміщувати матеріали та (або) інформацію, що порушує права інтелектуальної власності інших осіб;
     6.2.9.6. розміщувати матеріали рекламного характеру, в тому числі про осіб та їх діяльність, що є суміжною до сфери діяльності Виконавця.
     6.3. Виконавець має право:
     6.3.1. Перенести надання послуг, попередивши про це Замовника.
     6.3.2.  Надавати послуги особисто або із залученням третіх осіб без попереднього погодження із Замовником.
     6.3.3. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору.
     6.3.4. Вносити зміни до інформації, розміщеної на Сайті та (або) Сторінках в соціальних мережах, та (або) Платформі без попереднього попередження Замовника.
     6.3.5. В односторонньому порядку розірвати цей Договір, у випадку, якщо Замовник порушує умови цього Договору.
     6.4. Виконавець зобов’язаний:
     6.4.1. Надавати послугу вчасно та в повному обсязі.
     6.4.2. Видати Замовнику сертифікат за умови виконання Замовником умов визначених пунктом 5.7 цього Договору.
7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
     7.1. Уся інформація, фото, графічні зображення, тексти, відео та інші результати інтелектуальної діяльності (об’єкти права інтелектуальної власності), що розміщені на Сайті та (або) Сторінці в соціальній мережі, та (або) Платформі, та (або), які стали доступними Замовнику в процесі надання Виконавцем послуг відповідно до цього Договору, захищаються правом інтелектуальної власності.
     7.2. Жодні права інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сторінках в соціальних мережах та (або) Платформі, та (або), які стали доступними Замовнику в процесі надання Виконавцем послуг відповідно до цього Договору, не переходять до Замовника в результаті одержання послуг або укладення цього Договору.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
     8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту одержання Виконавцем акцепту та діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за цим Договором.
     8.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін.
     8.3. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Виконавця за 2 (два) календарних дні до орієнтовної дати розірвання Договору. Повернення коштів, сплачених Замовником, у такому випадку здійснюється у випадках, розмірах та в порядку, передбачених розділом 9 цього Договору.
     8.4. Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, негайно повідомивши про це Замовника у таких випадках:
     8.4.1. у разі порушення Замовником умов цього Договору;
     8.4.2. у випадку порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця;
     8.4.3. у разі неповної або несвоєчасної оплати Замовником послуг Виконавця;
     8.4.4. у разі порушення Замовником пункту 6.2.9 цього Договору.
     8.5. Належним повідомленням про розірвання цього Договору є направлення Стороною електронного листа на адресу електронної пошти. Від Виконавця – help@vlasnyuk.com (для інформаційних послуг) та (або) dietolog@vlasnyuk.com (для консультаційних послуг), від Замовника – адреса електронної пошти, вказана при заповненні Спеціальної форми.
     8.6. При розірванні цього Договору незалежно від того, хто є ініціатором такого розірвання Договору, Виконавець має право припинити доступ Замовника до інформації та матеріалів, розміщених на Сайті та (або) Платформі.
9. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
     9.1.  Замовник має право до моменту початку надання інформаційних послуг або протягом двох тижнів з моменту початку надання інформаційних послуг, за умови, що такий Замовник не переглянув жодного уроку, відмовитися від отримання таких послуг без пояснення причини. В такому випадку кошти, сплачені Замовником, повертаються в повному обсязі, крім випадку, передбаченого пунктом 8.2 цього Договору.
     9.2. У випадку якщо Замовник здійснив часткову оплату послуг Виконавця та відмовляється від отримання послуг, які надаються Виконавцем відповідно до цього Договору, або відмовляється здійснити оплату послуг Виконавця в повному обсязі, такі частково сплачені кошти поверненню не підлягають.
     9.3. У випадку, якщо Замовник має змогу завантажити матеріали та сервіси, розміщені на Платформі та (або) Сайті, на власний пристрій (зокрема, але не виключно, комп’ютер, смартфон, планшет тощо), послуга вважається наданою у повному обсязі, а відмова від неї не допускається, з моменту надання Замовнику доступу для завантаження таких матеріалів та сервісів.
     9.4. У випадку, якщо Замовник відмовляється від послуги Виконавця, після завершення її надання, кошти, сплачені Замовником не повертаються.
     9.5. Замовник має право не пізніше, ніж за 2 дні до запланованої дати надання консультаційних послуг відмовитися від отримання таких послуги без пояснення причини. В такому випадку Виконавець повертає Замовнику 50 відсотків, сплачених Замовником коштів.
     9.6. Для реалізації свого права на повернення коштів у випадках, передбачених цим Договором, Замовник направляє відповідного листа Виконавцю на адресу електронної пошти: help@vlasnyuk.com (для інформаційних послуг) та (або) dietolog@vlasnyuk.com (для консультаційних послуг).
     9.7. У випадках, передбачених цим Договором, кошти сплачені за послугу повертаються протягом 30 календарних днів з моменту повідомлення.
     9.8. Для реалізації свого права на відмову від послуг та повернення коштів, передбаченого цим розділом Договору, Замовник направляю Виконавцеві заяву за наданим Виконавцем зразком в електронній формі та паперовій, шляхом направлення службою доставки «Нова пошта» за адресою, наданою Виконавцем. Витрати на направлення заяви до Виконавця несе Замовник.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
     10.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
     10.2. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника.
     10.3. Замовник приймає на себе відповідальність за використання або не використання отриманої в процесі надання послуг інформації.
     10.4. Виконавець не несе відповідальності за досягнення результатів, пов’язаних з практичним застосуванням інформації, одержаної в процесі надання Виконавцем послуги, передбаченої цим Договором.
     10.5. Виконавець має право припинити надавати послуги, передбачені цим Договором Замовнику, у випадку порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця, без компенсації сплаченої Замовником суми коштів. Це не позбавляє Виконавця права на відшкодування шкоди, завданої порушенням його прав інтелектуальної власності.
     10.6. Замовник попереджений, що у випадку порушення ним прав інтелектуальної власності Виконавця, Замовник несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України, а саме адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність.
     10.7. Замовник розуміє, що послуги, що надаються за цим Договором, носять інформаційний характер та не заміняють консультацію лікаря. Замовник, у випадку наявності у нього захворювань, прийому лікарських засобів тощо, зобов’язується проконсультуватися з лікарем перед практичним застосуванням інформації, одержаної в процесі надання Виконавцем послуг.
     10.8.  Виконавець не гарантує досягнення Замовником за результатом отримання послуг, передбачених цим Договором, будь-яких змін у стані здоров’я Замовника, у т.ч. у вигляді зміни результатів аналізів, покращення стану здоров’я, вилікування якихось хворобливих станів тощо.
11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
      10.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання або неповне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
      10.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, перелік яких міститься в частині 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», а також обставини технічного характеру, які призводять до технічних збоїв та порушують нормальну роботу Платформи.
      10.3. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин повинна повідомити іншу Сторону про їх настання не пізніше 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.
      10.4. Після закінчення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка потрапила під їх дію, повинна повідомити іншу Сторону про їх припинення протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів, а також повідомити протягом якого часу така Сторона має намір виконати свої зобов’язання.
      10.5. Належним та достатнім підтвердженням дії форс-мажору щодо однієї зі Сторін є сертифікат щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), виданий Торгово-промисловою палатою України.
12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
     12.1. Усі непорозуміння, суперечки та спори, які можуть виникнути між Сторонами у ході укладення, тлумачення або виконання цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
     12.2. Замовник має право направити Виконавцю претензію на електронну пошту: help@vlasnyuk.com (для інформаційних послуг) та (або) dietolog@vlasnyuk.com (для консультаційних послуг).
     12.3. Строк розгляду претензії складає 30 днів.
     12.4.  У разі, якщо Сторонам не вдалось вирішити будь-які непорозуміння, суперечки та спори шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді у порядку, встановленому чинним законодавством України із застосуванням матеріальних та процесуальних норм законодавства України.
     12.5. До цього Договору, в тому числі для його тлумачення, застосовується чинне законодавство України без приведення в дію норм колізійного права.
13. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
     13.1. У разі, якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших умов цього Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.
     13.2. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору без повідомлення Замовника.
     13.3. Зміни до Договору набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.
     13.4. Якщо Замовник здійснює оплату послуг Виконавця, або вчиняє інші дії, після внесення змін до цього Договору, тим самим, Замовник погоджується з такими змінами та надає згоду на виконання умов Договору в новій редакції.
     13.5. Акцептуючи цей Договір, Замовник також надає Виконавцю згоду на обробку його персональних даних з метою виконання цього Договору.
     13.6. Замовник надає згоду на направлення йому інформаційних матеріалів, зокрема маркетингового характеру, що містять інформацію про діяльність Виконавця.
     13.7. У випадку, якщо Замовник залишає відгук, зокрема приватно (в повідомленнях) або публічно про співпрацю з Виконавцем, тим самим Замовник надає згоду виконавцю на використання такого відгуку, в тому числі з метою використання такого відгуку в рекламних цілях із зазначенням ім’я та сторінки Замовника в соціальних мережах.
Реквізити Виконавця:
1) Фізична особа-підприємець Власнюк Наталія Анатоліївна, РНОКПП: 2576716268,
2) Фізична особа-підприємець Власнюк Сергій Миколайович, РНОКПП: 2575000656
3) ТОВ “Боді Френдлі Фуд”, ЕДРПОУ: 45390608
     Реквізити конкретного Виконавця будуть вказані в квитанції та (або) рахунку (квитанції) платіжної системи та (або) виставленому рахунку, залежно від способу оплати.